top of page

Nohal מערכת הפצה חדשנית למסמכים מבוקרים

נהלים, הוראות עבודה, חוזרי מנכ"ל, הוראות מחייבות 

QM_logo_nobg2.png

הפצה ואישורי קריאה

בכל פעם שמבוצע עידכון בנוהל או הוראת עבודה יש צורך להפיץ את המהדורה החדשה לידיעת גורמים שונים, הן בתוך הארגון ולעיתים גם מחוץ לארגון. בנוסף במקרים רבים נרצה לקבל אישור על כך שהנוהל נקרא.

מערכת Nohal מאפשרת לנו לבצע בקלות הפצה, מעקב וקבלת אישורי קריאה על מסמכים בתוך ומחוץ לארגון.

חיבור ל Matarot QM

מערכת Nohal מתחברת לתוכנת Matarot QM. את העריכה, מעקב השינויים וקבלת תוכן העניינים המעודכן תמיד, כפי שנדרש בתקן, נבצע ב Matarot QM, ובלחיצת כפתור המסמך יעבור ל Nohal ותתבצע הפצה באופן אוטומטי.

נגיש מכל מקום

מערכת Nohal מבוססת על דפדפן אינטרנט, כך שקיימת אפשרות לצפות ולאשר מסמכים מכל מקום בעולם ואין צורך להתקין תוכנה כלשהי. הודעה על מסמך חדש הממתין לקריאה ואישור מתקבלת למייל, ומייל תזכורת ישלח במידת הצורך לפי הגדרות הניתנות לשינוי.

משרד ללא נייר

מערכת Nohal מאפשרת לבצע חתימות גרפיות בתוך הנהלים, אשר נשמרים לאחר מכן כמסמך PDF המוגן מפני עריכה, כך שאין צורך להדפיס, לתייק ולשמור עותק חתום של הנוהל.

חתימה גרפית וסבב חתימות

כאשר עובדים עם חתימות גרפיות, אין יותר צורך לרוץ בין האנשים השונים בכדי לקבל את חתימתם על גבי העותק המודפס, אלא כל אדם קורא וחותם בזמנו החופשי. קיימת אפשרות להגדיר סדר לסבב חתימות, כך שרק לאחר שחתם המוגדר ראשון, יופיע המסמך אצל הבא בתור.

  • QUALITY MANAGEMENT SOFTWARE - ISO - תוכנה לניהול איכות

:הורד מצגת 

bottom of page